Hagainitiativet sätter nytt klimatmål: Fossilfritt till 2030

Det går snabbare att minska utsläppen än vad många tror

Sedan starten för sex år sedan har Hagainitiativet arbetat mot målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. När löftet gavs var det ambitiöst men det har gått betydligt snabbare att minska utsläppen än vad många hade trott. Nu Hagainitiativet ambitionen ett steg längre och sätter målet att nettoutsläppen ska vara noll redan år 2030.

- Det är ett unikt beslut vi har fattat och jag är stolt över att kunna presentera våra nya mål. Företagen i Hagainitiativet representerar vitt skilda sektorer men alla ser konkurrensfördelar med klimatomställningen. Det som förenar dem är att de alla har modet att gå i framkant i en av vår tids viktigaste frågor. Vi har en stor utmaning framför oss men jag har goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

Hagas vd:ar om de nya målen:

 • För oss i försäkringsbranschen har klimatförändringarna en direkt påverkan på vår affär och våra kunder. Det är därför självklart för oss att arbeta med att minska koldioxidutsläppen och driva på mot ett mindre fossilberoende. Vi har därför tagit beslut om den nya inriktningen nära noll koldioxid i vår verksamhet till 2030, säger Jens Henriksson, vd Folksam.

 • Nu har vi uppnått att 8 av 10 kWh fjärrvärme är förnybar eller återvunnen men vi ska nå 100 procent. Det gör vi genom ytterligare samarbete med kommuner och näringsliv för att nå inte minst ökad återvinning av framför allt plast, säger Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi.

 • Siemens har som globalt mål att bli koldioxidneutrala till 2030 med ett första delmål att halvera våra koldioxidutsläpp till 2020. Vi investerar en miljard kronor på att minska våra utsläpp och räknar med att räkna hem investeringen på fem år. Våra innovativa produkter och lösningar är viktiga för nå vårt egna interna mål och självklart ser vi stor potential att även hjälpa våra kunder nå offensiva klimatmål, säger Ulf Troedsson, vd Siemens AB.

 • Sedan 2007 har vi reducerat våra utsläpp med 75% i Sverige. Vi har lyckats att göra det genom att ha en tydlig vision om vårt klimatarbete i kombination med bra affärsidéer om hur vi ska investera i grönare teknologi, förnybart bränsle och energi. Ökade investeringar och utrullning av mer effektiva kylar, och ökat vårt fokus på förnybart bränsle i vår lastbilsflotta kommer bli våra prioriteringar under kommande år, säger Pierre Decroix, vd Coca-Cola European Partners Sverige.

 • Att minska vår klimatpåverkan och bli en del av lösningen till den globala klimatutmaningen, är en strategiskt viktig fråga för en projektutvecklare av bostäder och stadsdelar som JM. Vi har därför i linje med FN:s hållbarhetsmål, en ambition att minska våra klimatpåverkande utsläpp till nära noll till år 2030, säger Johan Skoglund, vd JM.

 • Klimatfrågan är central i transportbranschen och Green Cargos transporter är redan idag fossilfria till 95 procent. Men vi nöjer oss inte utan jobbar mot 100 procent till 2030 för att fortsätta vara det mest hållbara alternativet, säger Jan Kilström, vd Green Cargo.

 • Klimatnyttan med materialåtervinning är enorm. Vi fortsätter med full kraft vårt arbete med att återvinna kritisk processråvara från restprodukter genom forskning och teknikutveckling. Genom att återföra restprodukter till nya produkter besparar vi enorma mängder koldioxid. Samtidigt som vi gör detta ska vi effektivisera och optimera vår logistiks- och processers miljöpåverkan för att maximera nettoeffekten av miljönyttan vi åstadkommer tillsammans med våra kunder, säger Kristofer Sundsgård, vd Stena Recycling AB.

 • Gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras. Därför jobbar vi aktivt med klimatfrågan, både i odlarländer och på hemmaplan. Målet är 100 procent förnybar energi år 2020 i vår egen verksamhet, säger Lars Appelqvist, vd Löfbergs.

 • Vårt eget mål på Axfood är att bli fossilfria redan 2020. Den stora utmaningen för detta blir tillgången till biodrivmedel, säger Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood.

 • Som ett av Nordens ledande företag inom kött och chark påverkar HKScan miljön. Transporter, köttförädling och lagerhantering är alla områden som belastar omgivningen. På gårdarna används vatten och mark och när djuren idisslar frigörs växthusgaser. Vår verksamhet innebär med andra ord ett stort miljöansvar som vi tar på största allvar. Det är viktigt för oss att sätta tydliga och tuffa mål och jag är fullt övertygad att vi kommer nå målet på -95 procent till 2030, säger Göran Holm, vd HKScan Skandinavien.

 • För Sveaskog, precis som för andra stora transportköpare, ligger fokus på att fasa in förnybara drivmedel. För oss är premissen att gröna bränslen inte får bli för dyra i relation till fossila bränslen, säger PO Wedin, vd Sveaskog.

Vad betyder netto noll?

Scope 1: Målet är netto nollutsläpp till 2030 vilket översätts till att företagens egna utsläpp i scope 1 ska vara minst 85 procent lägre än valt basår över 1990. För att nå netto nollutsläpp får övriga utsläpp kompenseras. Målet är fossilbränslefritt företag. Undantag; om företaget kraftigt och mätbart kan minska utsläppen i andra scope.

Scope 2: I scope 2 ska inköpt energi vara förnybar eller återvunnen.

Scope 3: Utsläpp i scope 3 (uppströms och nedströms) ska kartläggas, identifieras och en strategi för att minska utsläppen ska tas fram utifrån väsentlighet och rådighet.

Samspel med politiken

Hagas mål om netto nollutsläpp till år 2030 förutsätter höjda ambitioner i svensk klimatpolitik i harmoni med EU:s klimatpolitik samt i utsläppshandeln (EU-ETS). Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen mot fossilfritt vilket innebär att vi ska verka för att basindustrin stannar i Sverige. Vi måste därmed vidta åtgärder för att minimera utsläppen från svensk industri. Sverige kan visa världen att en omställning är möjlig genom energieffektivisering i alla led, övergång till förnybara energikällor och en grön teknikutveckling. Framgångsfaktorer för att lyckas är en lagstiftning som är långsiktig, statligt finansierad forskning och investeringar som går i linje med målet. Ytterligare är det centralt med samverkan mellan akademi, stat och näringsliv. Vi är ödmjuka och inser att vi idag inte har svaren på alla frågor men har stora förhoppningar att politiken har ambitionen och sätter tydliga mål för att påskynda klimatomställningen.

Hagainitiativets klimatmål jämfört med det svenska klimatmålet

Sveriges mål omfattar utsläpp inom landets geografiska område. Hagainitiativets mål omfattar egna utsläpp. I målet ingår också att inköpt energi ska vara fossilfri och utsläppen i scope 3 ska kartläggas. Klicka för att förstora bilden nedan.

Undantag

14 av 15 företag anser sig klara Hagainitiativets nya mål om Fossilfritt till 2030, d v s minskade utsläpp med 85 procent genererade av den egna verksamheten, scope 1. Preem är det företag som i dagsläget inte ser att man kommer att kunna klara målet hela vägen i scope 1. Preems satsningar på tillverkning och försäljningsandel av miljöanpassande och förnybara drivmedel är dock en förutsättning för andra företag för att kunna minska sina utsläpp. Genom tillverkning av miljöanpassade och förnybara drivmedel så kommer Preems utsläppsminskning i användarledet (scope 3) att överstiga utsläppen i tillverkarledet d v s raffinaderierna (scope 1) flerfalt. Dessutom är Preems raffinaderier är redan idag närmare 20 procent mer koldioxideffektiva än snittet i Europa.

Läs pressmeddelande

Läs artikel i SvD