Sveaskog

Klimatmål
Sveaskogs mål är att 2010-2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30 %, relaterat till mängd levererad skogsråvara. Med 2005 som basår är målet att uppnå en minskning av de totala koldioxidutsläppen med 40 % till 2020.

Hur ska målen nås?
Det mesta av Sveaskogs utsläpp av koldioxid härrör från virkestransporter och skogsmaskiner. Målen om minskade utsläpp till 2020 ska nås genom minskad förbrukning/effektivisering, ökad användning av förnybara bränslen och ökad andel virkestransporter med tåg.

Arbete pågår för att öka energieffektiviteten genom utbildning i effektivare körsätt, ökad lastfyllnadsgrad och virkesbyten med andra skogsägare. Användning av förnybara bränslen i lastbilar och skogsmaskiner har varit starkt begränsad av tillgänglighet, distribution och driftsstörningar vintertid. Här räknar Sveaskog med utvecklade förutsättningar som möjliggör väsentligt ökade satsningar på förnybara bränslealternativ de närmaste 2-3 åren. Valet av transportslag för virket är en annan nyckelfaktor för att nå utsläppsmålen, där Sveaskog i ökad utsträckning strävar efter att prioritera tåg av såväl miljö- som kostnadsskäl.

Kontaktperson
Lena Sammeli, hållbarhetschef, Sveaskog
lena.sammeli@sveaskog.se

Den växande skogen och användningen av trä har en nyckelroll för att motverka klimatförändringen. Sveaskog vill vara ledande i att tillvarata och utveckla den klimatnytta som skogen och skogsråvaran gör samtidigt som vi hela tiden strävar efter att minska vår egen klimatpåverkan. Genom Hagainitiativet har vi ett starkt nätverk för att driva påverkansarbete och opinionsbildning och visa att näringslivet är en del av lösningen i arbetet för att uppnå fossilfrihet.

Hannele Arvonen
VD, Sveaskog