Sveaskog

Klimatmål
Sveaskogs mål är att 2010-2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30 %, relaterat till mängd levererad skogsråvara. Med 2005 som basår är målet att uppnå en minskning av de totala koldioxidutsläppen med 40 % till 2020.

Hur ska målen nås?
Det mesta av Sveaskogs utsläpp av koldioxid härrör från virkestransporter och skogsmaskiner. Målen om minskade utsläpp till 2020 ska nås genom minskad förbrukning/effektivisering, ökad användning av förnybara bränslen och ökad andel virkestransporter med tåg.

Arbete pågår för att öka energieffektiviteten genom utbildning i effektivare körsätt, ökad lastfyllnadsgrad och virkesbyten med andra skogsägare. Användning av förnybara bränslen i lastbilar och skogsmaskiner har varit starkt begränsad av tillgänglighet, distribution och driftsstörningar vintertid. Här räknar Sveaskog med utvecklade förutsättningar som möjliggör väsentligt ökade satsningar på förnybara bränslealternativ de närmaste 2-3 åren. Valet av transportslag för virket är en annan nyckelfaktor för att nå utsläppsmålen, där Sveaskog i ökad utsträckning strävar efter att prioritera tåg av såväl miljö- som kostnadsskäl.

Kontaktperson
Lena Sammeli, hållbarhetschef, Sveaskog
lena.sammeli@sveaskog.se

We need to improve our dialogue around the multifunction of forests and their potential to mitigate climate change. The Haga Initiative is a great platform to develop this dialogue.

Per Matses
VD, Sveaskog