HKScan Sweden

Klimatmål

HKScan Sweden AB har ett klimatmål om att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2030, jämfört med 2003. Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3. Under 2019 startade vi även Gårdsinitiativet där vi satte mål att till 2030 minska klimatutsläppet från kött med 20%, öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5% och minska övergödning med 20% i scope 3 (basår 2018). 2045 ska vi ha en klimatpositiv värdekedja. Det innebär att vi och våra leverantörer ska lagra in mer kol i marken än vi släpper ut.

Hur ska klimatmålet nås?

Några av våra viktigaste milstolpar för att nå dit är bland annat åtgärder inom vår egen produktion; kontinuerligt arbete för att minska förbrukningar inom el och vatten samt minska avfall. För transporterna arbetar vi för en ökad andel förnyelsebara drivmedel. Mindre och bättre plast i våra förpackningar och ett kontinuerligt minskat matsvinn genom ett nose-to-tail-tänk där alla delar av djuren tas tillvara. För att nå vårt klimatmål har vi bland annat satt delmål om fossilfria transporter till 2025, halvera vårt matsvinn till 2030, samt göra våra förpackningar ännu mer hållbara. Ett viktigt nästa steg för oss är också att i en högre omfattning inkludera våra leverantörer i vårt hållbarhetsarbete. Under 2019 lanserade vi därför Gårdsinitiativet för att tillsammans med svenska gårdar skapa klimatpositiva effekter på gårdsnivå och minska det svenska köttets klimatpåverkan. Vi har också en ambition om att öka den biologiska mångfalden och att arbeta mot ett slutet kretslopp.

Kontaktperson Maria Larsson, Director Quality & Environment, HKScan Sweden AB maria.larsson@hkscan.com

För oss på HKScan är det en självklarhet att erbjuda våra kunder och konsumenter kött som är producerat på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hållbarhet är grunden till vår verksamhet och genomsyrar hela värdekedjan, från gård till gaffel. Vi har länge arbetat med dessa frågeställningar på våra produktionsanläggningar och har nu genom Gårdsinitiativet tagit ytterligare ett steg i samverkan våra leverantörer, det vill säga Sveriges bönder!

Denis Mattson
EVP HKScan Sweden AB