Preem

Klimatmål Preems mål är att byta ut fossil råvara mot förnybar i så stor utsträckning som möjligt i den egna drivmedelsproduktionen och därigenom öka försäljningen av förnybara drivmedel. År 2030 ska Preem tillverka minst 5 000 000 m3 förnybara drivmedel, vilket är detsamma som Preems försäljningsvolym på den svenska marknaden.

Hur skall målen nås? Preem tar ansvar för hela produktkedjan och har gjort det i 20 år. Preem satsar stora resurser på att ställa om och utveckla de två raffinaderierna för att kunna producera förnybara drivmedel. Preem utforskar många olika förnybara råvarualternativ och skogen är en viktig och hållbar råvarukälla.

Kontaktperson Jens Bruno, Chef hållbarhetsutveckling, Preem jens.bruno@preem.se

”Preems vision är att leda omställningen till ett hållbart samhälle, och hållbarhetsarbetet har sedan länge varit en integrerad del i vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i omställningen från fossilt till förnybart. Senast år 2045 ska Preem vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Vår omställning är avgörande för att utsläppen från transportsektorn ska minska i linje med de uppsatta klimatmålen. Medlemskapet i Hagainitiativet ger oss en stark plattform, att tillsammans med andra ambitiösa företag, visa att näringslivet kan genomföra klimatomställningen på ett ekonomiskt hållbart och konkurrenskraftigt sätt.”

Magnus Heimburg
VD, Preem