Nouryon

Klimatmål Nouryon (f.d. AkzoNobel) har som övergripande mål att minska totala klimatpåverkan över hela värdekedjan av sina produkter med 25-30 % från 2012 till 2020. Av denna totala klimatpåverkan står Nouryon verksamhet för ca 15 %. 85 % ligger i Scope 3. Nouryon har inget specifikt klimatmål för sina svenska verksamheter.

Hur ska målen nås? Eftersom Nouryon verksamhet utgör en liten del av den totala klimatpåverkan av deras produkter, ligger fokus främst på att minska klimatpåverkan uppströms av råmaterial och nedströms när produkterna används och sluthanteras. Detta gör Nouryon bl.a. genom att ingå långsiktiga avtal med leverantörer av förnybara råmaterial, driva förbättringsprojekt med nyckel-leverantörer, samt ingå samarbeten med kunder för att förbättra applikationen av sina produkter. Produktionsanläggningarna tar förstås också sitt ansvar och arbetar ständigt med att minska energianvändningen, öka andelen förnybar energi, minska avfallet och utsläppen av främst flyktiga kolväten. För dessa finns separata mål. Ett exempel på hur Nouryon ökar sin andel förnybar energi är deras arbete i vindkonsortiet VindIn.

Kontaktperson Stina Welming, Kommunikationschef Sverige, Nouryon stina.welming@nouryon.com www.nouryon.com/company/sustainability

Många av lösningarna för att minska klimatpåverkan går att finna inom kemiindustrin. På Nouryon har vi kunskapen och innovationskraften som är nyckeln för en hållbar utveckling för många av de branscher som använder våra produkter. I tätt samarbete med våra kunder och leverantörer ser vi till att skapa mer värde med mindre resurser.

Lars Andersson
Nordenchef, Nouryon