Lantmännen

Klimatmål

Lantmännen har antagit en offensivt och tydligt mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent i relation till förädlingsvärdet, mellan 2009 och 2020. Delmålet för 2013 är 15 procent. Målet är avgränsat till energianvändning inom egen produktion samt transporter.

Hur ska målet nås? I Lantmännens anläggningar förädlas spannmål och andra råvaror till livsmedel, foder och förnybara bränslen. De arbetar löpande med energieffektivisering och konvertering av fossileldade anläggningar till biobränsle. Lantmännen har minskat användningen av eldningsolja med ca 2/3. De arbetar också med att utnyttja restprodukter för energiproduktion och arbetar löpande med att optimera sina transporter och övergå till miljöanpassade bränslen och transportsätt. De har även ökat fokus på klimatprestanda vid upphandling av el och värme.

Lantmännens mätbara klimatmål är avgränsat till energianvändning inom deras produktion och köpta transporter. Utöver detta arbetar de för minskad klimatpåverkan även i övriga led, tillsammans med leverantörer och kunder.

Kontaktperson Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen claes.johansson@lantmannen.com

Hållbar affärsutveckling är ett av våra strategiska satsningsområden för att öka vår lönsamhet fram mot 2020 och vi ser ett ökat intresse bland våra kunder för hur produktionen av våra produkter har gått till i hela kedjan från jord till bord. Samverkan i hela kedjan med våra kunder och leverantörer är en nyckel för att lyckas. Det finns också fortfarande potential att utveckla resurseffektiviteten, bland annat hur vi nyttjar spillvärme, och öka användningen av biobränsle.

Per-Olof Nyman
VD och koncernchef, Lantmännen