JM

Klimatmål: JM har mål om klimatpåverkande utsläpp nära noll till 2030. Målet bryts ner i sex delmål som omfattar egna utsläpp från persontransporter och energianvändning (minst 85 procent lägre än basår 2010) samt indirekta utsläpp från arbetsmaskiner, varutransporter, byggmaterial, bostädernas energiprestanda och de boendes klimatavtryck. Energianvändning i exploateringsfastigheter inkluderas inte i målet, då energiåtgärder genomförs så fort möjlighet ges för exploatering av fastigheterna. Av den klimatpåverkan som uppstår vid produktionen av byggmaterial och i byggnadernas driftfas, är nollvisionen kopplad till JMs rådighet att påverka utsläppen.

Hur ska målet nås? JM driver flera initiativ internt för att minska klimatpåverkan från materialen genom att effektivisera materialanvändningen, minska uppkomsten av byggavfall och skapa mer cirkulära materialflöden. Klimatpåverkan från materialen beräknas för att möjliggöra jämförelser, byggmaterial med lägre klimatpåverkan testas och utvärderas. JM arbetar kontinuerligt med att införa förnybara bränslen och drivmedel i verksamheten. Bostäderna utvecklas löpande mot allt bättre energiprestanda – mot minskat energibehov och minskad klimatpåverkan under byggnadernas drift och förvaltning. Alla bostäder som JM påbörjar projektering fr o m 2018 miljömärks med Svanen, som bland annat ställer krav på lägre energianvändning jämfört med gällande regler.

Kontaktperson Maria Sandell, hållbarhetschef, JM, maria.sandell@jm.se

Vår produkt, bostäder, är hållbara och står i minst 100 år. Vi måste blicka långt fram då vi planerar och våra krav behöver kunna möta framtidens krav. Vi vill agera som ett föredöme i branschen. Gör vi det så uppfattas vi som seriösa och ansvarstagande, både som företag och arbetsgivare

Johan Skoglund
VD och koncernchef, JM