Stockholm Exergi

Klimatmål

Fjärrvärmens klimatpåverkan ska minska med etappmålet 40 % till 2020 genom omställning till förnybar energi, återvinning av spillvärme, energi ur avfallsbränslen, effektivisering, samt i sista hand klimatkompensation. Senast 2030 ska produktionen till 100 % baseras på återvunnen eller förnybar energi. Ambitionen är att nå detta mål väsentligt tidigare än 2030.

Hur ska målen nås? Jämfört med 1990 är den årliga utsläppsnivån från uppvärmning i Stockholm 960 000 ton lägre tack vare anslutning till fjärrvärme. Utöver detta har under samma period 10 miljoner kvm byggts och anslutits till fjärrvärmen. Uppförandet av en av världens största kraftvärmeverk för biobränsle pågår i Värtan med siktet inställt mot driftstart under hösten 2015. Under 2014 startas det nya lossnings- och lagersystemet för biobränsle som ska ersätta delar av kolet i Värtan. Stockholm Exergi lanserar även under 2014 sitt koncept Öppen Fjärrvärme, som syftar till att öka återvinningen av spillvärme från olika verksamheter. Med fjärrkyla kan förbrukningen av el reduceras samtidigt som energiåtervinningen ökar. Därutöver klimatkompenseras för fjärrvärmeproduktionens utsläpp som beror på fossila bränslena kol och olja.

Kontaktperson Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi ulf.wikstrom@stockholmexergi.se

Möjligheterna för fjärrvärmen är enorma. Vi satsar på en helt fossilfri och klimatneutral produktion. Fjärrvärme är det mest resurssnåla och effektiva sättet att ta tillvara på energi som annars går till spillo, bidrar till utvecklingen av hållbara städer, och gör det lättare att nå Europas klimatmål.

Anders Egelrud
VD, Stockholm Exergi