Folksam

Klimatmål

För fastigheter räknar Folksam ut CO2 per m2 och har mål att komma ner till 6kg/m2 2020 och ddag ligger Folksam på 8.8 kg/m2, d.v.s. det betyder en minskning med 32 % på 6 år. Folksam har mål i skadeverksamheten med hur mycket återvunnet material som används, 1441 ton förra året, en ökning från året innan. Ett ambitiöst klimatmål kommer att formuleras under 2014.

Hur ska målen nås? Folksam har under 15 års tid arbetat strategiskt med att minska sina utsläpp från sina fastigheter, resor och investeringar. Därutöver påverkar Folksam sina kunder; exempelvis vid val av bilförsäkring att köpa miljöbilar. Kunden får t.ex. 10 % rabatt om de har en ”grön & säker bil”, och guidas till att få ner sin energiförbrukning i hemmet via en energiguide.

Att minska sina koldioxidutsläpp handlar för Folksam om att få ner resor och hjälpa sina nära 4 miljoner kunder att få ner sin energiförbrukning och välja en mer miljövänlig bil. Dessutom har Folksam som enda bolag i sin bransch miljömärkningen Bra Miljöval på sina produkter. Där ingår bl.a. krav på att enbart använda Bra Miljövalmärkt el till hela verksamheten.

Klimatpåverkan Folksams klimatfotavtryck från den egna verksamheten uppgår 2013 till 2 858 ton CO2e. De främsta utsläppskällorna är flygresor, bilresor och värme, som tillsammans står för 94 % av det totala utsläppen. Dessa är de områden som Folksam fokuserar på för att minska sin klimatpåverkan. I klimatfotavtrycket räknas även energiförbrukningen i de fastigheter Folksam investerar i med något som gör att klimatfotavtrycket omfattar mer än Folksams egentliga verksamhet.

Folksam beräknar och klimatkompenserar sedan flera år tillbaka sitt klimatfotavtryck från både sin verksamhet och för sitt fastighetsinnehav genom Vi-skogens trädplanteringsprojekt. Vi-skogen planterar i snitt sex träd för varje ton koldioxid som släpps ut.

Den totala klimatpåverkan som Folksam kompenserar för uppgår till 6 817 ton koldioxid, vilket innebär att drygt 40 000 träd kommer att planteras.

Folksams direkta och indirekta klimatpåverkan Folksams klimatfotavtryck delas in i tre scope i enlighet med den internationella klimatberäkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol.

  • Scope 1 representerar direkta utsläpp från den egna verksamheten där Folksams leasade bilar ingår.
  • Scope 2 utgör indirekta utsläpp från el och värme som köps in till Folksams kontor.
  • Scope 3 ingår indirekta utsläpp från resor med bil, flyg och tåg samt papper, trycksaker, kaffe och vatten. Även Folksams fastighetsinnehav, vilket är en investering av försäkringspremier, ingår i här.

Kontaktperson
Karin Stenmar, hållbarhetschef, Folksam
karin.stenmar@folksam.se

Folksam har en lång tradition av att "göra gott" men för mig är hållbarhet mer hjärna än hjärta. Vi vill göra goda affärer som på lång sikt skapar värde för våra ägare, kunderna. Konkret innebär det att vi ställer tuffa krav på kvalitét och resurseffektivitet i allt från kapitalförvaltning och skadereglering till energianvändning i vår egen verksamhet. Detta bidrar till Folksams ekonomiska styrka.

Ylva Wessén
VD, Folksam