Våra mål

När Hagainitiativet startade upp i slutet av 2010 enades företagen om ett gemensamt klimatmål om att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 i förhållande till frivilligt basår efter 1990. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisar varje företag vilka utsläpp de haft under året, tidigare år samt under det valda basåret och vad de avser göra för att nå dessa mål till 2020.

Hagainitiativets nya mål till 2030

Under våren 2017 beslutade Hagainitiativet om nya mål till 2030. Miljömålsberedningen hade då kommit med förslag till regeringen att utsläppen i Sverige ska vara nettonoll till 2045 d v s 85 procent minskning i Sverige och resterande 15 procent kan ske med utsläppsminskningar utomlands. Vi valde då att sätta våra mål i linje med regeringens mål men med en mer ambitiös tidsplan. Vi vill minska våra utsläpp till nettonoll till 2030, d v s minst 85 procent minskning.

Hagainitiativet har sedan tidigare mål till 2020. Dessa mål sattes 2010 när Hagainitiativet bildades och omfattar scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3, vi kallar detta Hagascopet. Målet är att minska utsläppen inom dessa tre scope med minst 40 procent till 2020. När målet sattes fanns inte den breddade scope 3- standarden (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard). Flertalet företag i Hagainitiativet redovisar sina mest betydande utsläpp i scope 3 samt har en plan för hur utsläppen ska minska.

När Hagainitiativet satte målet till 2020 så sattes det i linje med regeringens mål att minska utsläppen med 40 procent till 2020. Till skillnad från regeringen tillät inte Hagainitiativet att utsläppsminskningar kan ske utomlands, exempelvis genom klimatkompensation. Alla åtgärder ska göras på hemmaplan.

Definition av Hagainitiativets mål 2030

Scope 1: Målet är nettonollutsläpp till 2030 vilket översätts till att företagens egna utsläpp i scope 1 ska vara minst 85 procent lägre än valt basår efter 1990. För att nå nettonollutsläpp får övriga utsläpp kompenseras. Målet är fossilbränslefritt företag. Undantag; om företaget kraftigt och mätbart kan minska utsläppen i andra scope.

Scope 2: I scope 2 ska inköpt energi vara förnybar eller återvunnen.

Scope 3: Utsläpp i scope 3 (uppströms och nedströms) ska kartläggas, identifieras och en strategi för att minska utsläppen ska tas fram utifrån väsentlighet och rådighet. För de kategorier inom scope 3 som har betydande utsläpp (stor eller medelstor utsläppskälla), och där företaget har rådighet, ska företaget uppvisa en plan för hur utsläppen ska minskas. Ambitionen är att halvera utsläppen i scope 3. Läs hela vår scope 3-rapport här.


Samspel med politiken

Hagas mål om nettonollutsläpp till år 2030 förutsätter höjda ambitioner i svensk klimatpolitik i harmoni med EU:s klimatpolitik samt i utsläppshandeln (EU-ETS). Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen mot fossilfritt vilket innebär att vi ska verka för att basindustrin stannar i Sverige. Vi måste därmed vidta åtgärder för att minimera utsläppen från svensk industri. Sverige kan visa världen att en omställning är möjlig genom energieffektivisering i alla led, övergång till förnybara energikällor och en grön teknikutveckling. Framgångsfaktorer för att lyckas är en lagstiftning som är långsiktig, statligt finansierad forskning och investeringar som går i linje med målet. Ytterligare är det centralt med samverkan mellan akademi, stat och näringsliv. Vi är ödmjuka och inser att vi idag inte har svaren på alla frågor men har stora förhoppningar att politiken har ambitionen och sätter tydliga mål för att påskynda klimatomställningen.


Hagainitiativets klimatmål jämfört med det svenska klimatmålet

Sveriges mål omfattar utsläpp inom landets geografiska område. Hagainitiativets mål omfattar egna utsläpp. I målet ingår också att inköpt energi ska vara fossilfri och utsläppen i scope 3 ska kartläggas.

Undantag från nära noll i scope 1

Om utsläppsminskningar i scope 1 försämrar förutsättningar för att minska utsläppen i scope 3 kan målet uppnås genom att i stället minska utsläppen i scope 3. Dessa utsläppsminskningar ska vara minst lika stora som 85 procent av scope 1-utsläppen.

Läs mer om Hagainitiativets mål till 2030 och kommentarer från Hagas vd:ar.

import/wp-content/uploads/2017/06/klimatmål-2030-690x430.jpg