Vår strategi

Detta är Hagainitiativets strategi, antagen 20 november 2018.

Vision och verksamhet

Hagainitiativet jobbar efter visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.
Medlemmar i Hagainitiativet agerar för att tillsammans skapa affärsförutsättningar för detta. Medlemmar agerar förebilder i klimatfrågan för övriga näringslivet.

Hagainitiativet verkar inom näringslivet och för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete.

1. Hagainitiativet visar hur näringslivet bidrar till 1,5-gradersmålet

a) Hagainitiativet visar på tydliga affärsmässiga fördelar genom aktivt klimatarbete. Hagaföretagens goda exempel syftar till att inspirera andra företag.

b) Hagainitiativet sätter klimatmål som är i linje med 1,5-graders målet och arbetar för att påverka sina värdekedjor.

c) Hagainitiativet är primärt ett klimatnätverk men tar även hänsyn till de globala hållbarhetsmålen, då klimatfrågan påverkas av och påverkar dessa.

d) Hagainitiativet behöver vara ett trovärdigt nätverk inom klimatområdet. Detta görs genom att alla Hagaföretag visar hur de klarar klimatmålet enligt b).

e) Hagainitiativet visar att klimatomställningen är möjlig i samhället. Därför täcker Hagainitiativet in centrala sektorer med sina medlemsföretag.

2. Hagainitiativet medverkar till att den svenska och internationella politiken är i linje med 1,5-gradersmålet

a) Hagainitiativet driver på för en ambitiösare klimatpolitik för att öka möjligheterna i omställningen för både företag och samhälle.

2019-02/action-athletes-black-and-white-802861.jpg