Rapporter

Minskade utsläpp i värdekedjan - så här gör 21 företag

Rapporten Minskade utsläpp i värdekedjan visar hur 21 företag arbetar med att minska utsläppen i sin värdekedja. Företagen har bland annat gett sitt perspektiv om vilka krav de ställer på sina leverantörer idag och hur transparenta de är, om deras affärsmodell påverkas av tuffare klimatkrav, vilka råd de vill ge till andra företag eller till politiken samt hur deras arbete med att minska klimatpåverkan påverkas av det nya geopolitiska läge världen nu befinner sig i.

Samarbete längst hela värdekedjan lyfts som en nyckel till framgång för att minska utsläppen i värdekedjan. Ökade samarbeten i värdekedjan kan leda till nya affärsmöjligheter som kapar leverantörsled, minskar utsläppen, samt bidrar till en ökad cirkularitet och synergieffekter.

För att kunna minska sin klimatpåverkan i värdekedjan vill företagen att politiken levererar:

 • Stabila och långsiktiga politiska beslut
 • Politiska beslut som gynnar en grön omställning för transportsektorn
 • Styrmedel som gynnar cirkularitet
 • Harmoniserade rapporteringsmetoder
Läs rapport

Nordic CEOs’ view of raised climate ambitions in the Nordic countries

En intervjustudie bland ledande företag i Norden om höjda klimatambitioner visar att nordiska företagsledare är oroade över klimatförändringarna och dess konsekvenser och har uttryckt behovet av att öka klimatåtgärderna. Alla vd:ar betraktade klimatförändringen som ett hot. Nordiska företag kan spela en nyckelroll genom att leverera klimatlösningar över hela världen och hjälpa sina kunder och länder att anpassa sig till 1,5°C-målet.

De mest nödvändiga instrumenten för en snabbare klimatomställning, som återspeglas av företagen är:

 • Koldioxidprissättning genom skatter eller system för handel med utsläppsrätter
 • Högre klimatkrav vid offentlig upphandling
 • Bindande och transparent metod för företags klimatrapportering
 • Fasa ut subventioner till fossila bränslen eller förbjuda fossila bränslen

Rapporten har tagits fram av affärsnätverken Hagainitiativet, CLC och Skift och finansierats av Nordiska ministerrådet.

Läs rapporten här

Ambitionsindex - stora bolags klimatmål i värdekedjan

Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag (105 bolag) som har klimatmål i värdekedjan, det vill säga scope 3-mål. Då ungefär 70 procent av bolagen har sina väsentliga utsläpp i scope 3 är det viktigt att sätta mål i värdekedjan för att vi ska klara att hålla oss under 1,5 grader eller åtminstone bidra till en värld som håller sig under 1,5 grader.

Undersökningen genomfördes i december 2021. Vi har delat in resultatet i tre kategorier: Grönt ljus för bolag som har relevanta tidssatta klimatmål i scope 3 med basår och slutår. Gult ljus för bolag som har scope 3-mål men som inte är tidssatta och rött ljus för bolag som inte har klimatmål i scope 3. Resultat visar att av de totalt 105 undersökta bolagen har:

 • en tredjedel fått grönt ljus (har klimatmål i scope 3, som är tidsatta)
 • en femtedel fått gult ljus (har klimatmål i scope 3, men ej tidssatta)
 • hälften fått rött ljus (inga klimatmål i scope 3)
Läs rapport

Klimatarbete, alltmer lönsamt!

Denna rapport handlar om företagens klimatarbete och dess lönsamhet och är den fjärde i sitt slag. Störst positiv effekt får ”varumärke och kundlojalitet” samt ”employer branding” av ett aktivt klimatarbete. Även ”utveckling av nya produkter och affärsområden” sticker ut bland de angivna
faktorerna. Mest negativ effekt får kostnaderna av ett aktivt klimatarbete, en
siffra som dock minskat i år jämfört med senaste undersökningen 2019.

Läs rapport

Time to step up - Aligning EU policy with Paris Agreement

The European Green Deal, and the Paris Agreement’s 1.5-degree target, will have a significant influence on EU policy. Both will predominantly have impacts on the Green Deal regulations. Regarding this revision of policies, the Haga Initiative want to ensure that they align with the 1.5-degree ambition. This report covers the sectors of transport, trade, energy, food and forestry as well as the overall climate targets of the Union.

Läs rapport

Ambitionsindex - stora bolagen på börsen 2021

Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag (105 bolag) har mål att halvera sina utsläpp till 2030, i enlighet med 1,5-gradersmålet. Undersökningen genomfördes mars till mitten på maj 2021. Resultatet visar att 1 av 3 bolag har halveringsmål till 2030. 64 bolag (61 procent) har inte klimatmål i linje med vad forskningen kräver. Av de 9 investmentbolagen är det två bolag som satt mål att halvera sina utsläpp i scope 1 och 2 samt satt relevanta mål i scope 3.

Läs rapport

27 punkter för en lönsam klimatomställning

I september 2020 har halva mandatperioden passerat. Mellan 2020 och 2030 måste utsläppen av växthusgaser halveras för att ha en chans att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. För att få ned utsläppen så snabbt behövs att politik, näringsliv och civilsamhälle driver på och växlar upp arbetet tillsammans. Näringslivets klimatomställning är till viss del beroende av politiken och att politiken gör det fördelaktigt att minska utsläppen och dyrt att fortsätta utsläppen. Därför föreslår Hagainitiativet 27 punkter som ett komplement till regeringens 73-punktsprogram.

Läs rapport

15 förslag för ett EU ETS i linje med 1,5-gradersmålet

Med dagens regelverk kommer EU ETS nå noll år 2058. Detta är inte tillräckligt. Parisavtalet har som mål att världen redan 2050 ska vara klimatneutrala, och enligt European Climate Law ska EU:s medlemsländer vara klimatneutrala senast 2050. FN:s klimatpanel (IPCC) menar i sin specialrapport Global Warming of 1.5 ºC att utsläppen behöver nå noll betydligt tidigare än 2050. För att EU ETS ska fortsätta leverera och vara det verktyg som skapar förutsättningar för EU att nå 1,5- gradersmålet i Parisavtalet presenterar Hagainitiativet sitt positionspapper med 15 förslag för ett vassare EU ETS.

Läs rapport

Ambitionsindex - stora bolagen på börsen

I en ny rapport från Hagainitiativet får endast 20 procent av börsens storbolag grönt ljus för sitt klimatarbete. Rapporten tar utgångspunkt i 1,5-gradersmålet och behovet av att globalt halvera utsläppen av växthusgaser fram till 2030. 80 procent av storbolagen på den svenska börsen saknar halveringsmål till 2030 – av de åtta investerarbolagen får endast ett grönt ljus.

Läs rapport

Klimatmål – vilka vill halvera utsläppen till 2030?

Detta är en undersökning av Sveriges 50 största företag, granskningen är gjord under maj-juni 2019. Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt för att världen ska klara Parisavtalet. Professor Johan Rockström och flera internationella forskare står bakom en vetenskaplig artikel i tidskriften Science där de föreslog att den globala utsläppskurvan ska översättas till en Global Carbon Law, där utsläppen planar ut 2020 för att sedan halveras varje decennium.

Vi har undersökt hur många av Sveriges 50 största företag som har ett mål om att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2030. Undersökningen utgår från respektives företags års- och hållbarhetsredovisning. Resultatet visar att endast 12 (24 procent) av Sveriges 50 största företag har mål att de ska halvera sina koldioxidutsläpp eller bli klimatneutrala till år 2030.

Läs rapport

Klimatarbete lönsamt!

Denna rapport bygger på en enkätundersökning genomförd av Demoskop bland mer än 200
svenska företag under våren 2019. Undersökningen visar att företagen ser ett allt tydligare
samband mellan klimatarbete och lönsamhet. Men det är inte allt som går i rätt riktning. Vi ser att:
- Fler företag ser att de tjänar på klimatarbetet
- Fler företag ser att klimatarbetet är positivt för finansieringen
- Fler företag ser kostnader med klimatarbetet

Läs rapport

Business climate efforts and their importance for competitiveness and development – Perspectives from Poland and the Baltics

Polska och baltiska företag ser att klimatarbete kan stärka konkurrenskraften och många ser till och med en möjlighet att bli fossilfria. Det visar en ny rapport från Hagainitiativet som presenterades på klimatmötet COP 24 i Katowice i samarbete med svenska regeringen och Nordiska Ministerrådet. Rapporten bekräftar att den bild som blivit vanlig bland nordiska företag även är giltig på andra sidan Östersjön.

Läs rapport

Nordic businesses on climate transition, competitiveness and growth – An interview study among leading businesses in the Nordics

Det nordiska näringslivet uppmanar beslutsfattare att formulera en ambitiösare klimatpolitik tillsammans med företag och civilsamhälle. På så sätt är det möjligt att uppnå ett fossilfritt samhälle snabbare, främja globala klimatåtgärder och samtidigt stärka den nordiska konkurrenskraften. Det är budskapet från vd:ar och andra ledare från några av Nordens tyngsta företag, vilket sammanställs i en rapport som fem nordiska företagsnätverk i morgon överlämnar till de nordiska klimat- och miljöministrarna, med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Läs rapport

Climate Action Profitable: executive summary

Climate Action Profitable is a report from the Haga Initiative. It is based on a survey where approximately 300 Swedish companies shared their views on climate action and profitability. We asked how each company's profitability was affected by the company's climate change agenda.

Läs rapport

Klimatarbete lönsamt

En överväldigande majoritet av svenska företag anser att klimatarbetet ger lojalare kunder, ökad innovationskraft och fördelar när det handlar om att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Det visar en undersökning som Hagainitiativet genomfört med hjälp av Demoskop, där ca 300 svenska företag fått ge sin syn på klimatarbete och lönsamhet.

Läs rapport

Klimatarbete – när är det inte lönsamt?

Rapporten En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet visar vilka förändringar av politiken som Hagainitiativet vill se för att stimulera en omställning till utsläpp nära noll inom några decennier. Hagainitiativet vill att Sverige och svenska företag går före och blir vinnare i klimatarbetet. Därför har nätverket tagit fram ett inspel med tolv förslag om hur klimatpolitiken kan utvecklas.

Läs rapport

En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet

Rapporten En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet visar vilka förändringar av politiken som Hagainitiativet vill se för att stimulera en omställning till utsläpp nära noll inom några decennier. Hagainitiativet vill att Sverige och svenska företag går före och blir vinnare i klimatarbetet. Därför har nätverket tagit fram ett inspel med tolv förslag om hur klimatpolitiken kan utvecklas.

Läs rapport

Klimatarbete – lönsamt?

Hagainitiativets rapport Klimatarbete – lönsamt? är en litteraturstudie med ett 30-tal rapporter som tydligt visar att klimatarbete kan vara lönsamt. Syftet med rapporten är att få fler företag att se möjligheterna med ett ambitiöst klimatarbete. I rapporten varvas internationella företagsexempel med svenska exempel från företagen i Hagainitiativet.

Läs rapport

Klimatförtroendebarometern 2012 – så tycker svenska folket

Hagainitiativet har valt att genomföra en undersökning om svenska folkets syn på näringslivets kommunikation kring klimat. Undersökningen presenteras på Hagainitiativets seminarium i Almedalen 2012. Telefonintervjuerna, 1000 st, genomfördes av SIFO under perioden 11‐14 juni 2011.

Läs rapport

Hagainitiativets undersökning om svenska folkets syn på greenwash i näringsliv

Hagainitiativet har tagit fram undersökning ”Svenska folkets syn på greenwash i näringslivet”. Hagainitiativet genomförde denna SIFO-undersökning för att få en bild av svenska folkets syn på klimatinformation och deras trovärdighet. Undersökningen visar att mer än varannan svensk lägger märke till företags klimatinformation men nästan hälften av svenskarna har svårt att lita på den.

Läs rapport