Hagas VD:ar

Swedbank
Jens Henriksson - VD, Swedbank

Vi banker har en viktig roll att spela i klimatomställningen. Både som rådgivare och finansiärer av gröna investeringar, till exempel genom gröna bolån eller energieffektiviseringar. Hållbarhet är kärnan i Swedbanks affärsstrategi! Vi vill tillsammans med andra påverka utvecklingen och bidra till att Sverige och Baltikum ställer om för att uppnå klimatmålet

Axfood
Klas Balkow - VD och koncernchef, Axfood AB

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, speciellt om du jobbar med det systematiskt. Om näringsliv, politiker, myndigheter och konsumenter tillsammans drar åt samma håll, kommer både vi och framtida generationer att kunna äta bra och hållbar mat.

Coca-Cola Europacific Partners Sverige
Sofie Eliasson Morsink - VD, Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Som en stor aktör i dryckesindustrin har vi ett ansvar att bidra till en bättre framtid. Mellan 2010 och 2019 minskade vi utsläppen i vår värdekedja med 30,5 procent. Den nya klimatstrategin Action on Climate Now bygger vidare på vårt arbete det senaste decenniet. Storheten i strategin ligger i att hela koncernen fokuserar på de indirekta utsläppen som är svårast att påverka. För att uppnå långsiktig och storskalig förändring krävs nära samarbeten med våra kunder och leverantörer.

Folksam
Ylva Wessén - VD, Folksam

Folksam har en lång tradition av att "göra gott" men för mig är hållbarhet mer hjärna än hjärta. Vi vill göra goda affärer som på lång sikt skapar värde för våra ägare, kunderna. Konkret innebär det att vi ställer tuffa krav på kvalitét och resurseffektivitet i allt från kapitalförvaltning och skadereglering till energianvändning i vår egen verksamhet. Detta bidrar till Folksams ekonomiska styrka.

Stockholm Exergi
Anders Egelrud - VD, Stockholm Exergi

Möjligheterna för fjärrvärmen är enorma. Vi satsar på en helt fossilfri och klimatneutral produktion. Fjärrvärme är det mest resurssnåla och effektiva sättet att ta tillvara på energi som annars går till spillo, bidrar till utvecklingen av hållbara städer, och gör det lättare att nå Europas klimatmål.

JM
Johan Skoglund - VD och koncernchef, JM

Vår produkt, bostäder, är hållbara och står i minst 100 år. Vi måste blicka långt fram då vi planerar och våra krav behöver kunna möta framtidens krav. Vi vill agera som ett föredöme i branschen. Gör vi det så uppfattas vi som seriösa och ansvarstagande, både som företag och arbetsgivare

Lantmännen
Per-Olof Nyman - VD och koncernchef, Lantmännen

Hållbar affärsutveckling är ett av våra strategiska satsningsområden för att öka vår lönsamhet fram mot 2020 och vi ser ett ökat intresse bland våra kunder för hur produktionen av våra produkter har gått till i hela kedjan från jord till bord. Samverkan i hela kedjan med våra kunder och leverantörer är en nyckel för att lyckas. Det finns också fortfarande potential att utveckla resurseffektiviteten, bland annat hur vi nyttjar spillvärme, och öka användningen av biobränsle.

Löfbergs
Anders Fredriksson - VD, Löfbergs

Vi är en del av Hagainitiativet för att vi tror på kraften i att göra saker tillsammans. Här kan vi dela med oss av erfarenheter och lära av varandra i vår tids viktigaste utmaning, samtidigt som vi visar andra att det är lönsamt att ta klimatansvar.

McDonald's Sverige
Joachim Knudsen - VD, McDonald’s Sverige
HKScan Sweden
Lars Appelqvist - Executive Vice President HKScan Sweden

Hållbarhetsarbetet är en viktig del av vår verksamhet sedan början av 2000-talet och vi är på god väg att uppnå netto noll klimatavtryck från vår egen produktion. Men för att få en verklig effekt på köttproduktionens klimatpåverkan måste hela värdekedjan omfattas. Våra insatser som ledande aktör i branschen är avgörande för att det ska lyckas och vårt mål är netto noll klimatavtryck, från gård till konsument, i slutet av 2040. Det når vi genom utvecklingsarbete och konkreta insatser inom branschen och inom ramen för Gårdsinitiativet. Där vill vi också synliggöra alla nyttor som djurproduktionen bidrar med, som biologisk mångfald och produktion av förnyelsebar energi.

Preem
Magnus Heimburg - VD, Preem

”Preems vision är att leda omställningen till ett hållbart samhälle, och hållbarhetsarbetet har sedan länge varit en integrerad del i vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i omställningen från fossilt till förnybart. Senast år 2045 ska Preem vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Vår omställning är avgörande för att utsläppen från transportsektorn ska minska i linje med de uppsatta klimatmålen. Medlemskapet i Hagainitiativet ger oss en stark plattform, att tillsammans med andra ambitiösa företag, visa att näringslivet kan genomföra klimatomställningen på ett ekonomiskt hållbart och konkurrenskraftigt sätt.”

Stena Recycling
Fredrik Pettersson - VD, Stena Recycling

Återvinningens roll ur ett klimatperspektiv är enorm och rätt resurshantering, från design och tillverkning tills dess att produkten är uttjänt, är en självklar del i den cirkulära ekonomin. Det finns en stor potential i att ta hand om mer material och vi på Stena Recycling ser det som vår uppgift att via samarbeten genom hela värdekedjan ta tillvara på dessa resurser. Genom omfattande investeringar i ny teknik ökar vi materialåtervinningen för att möjliggöra att återvunnen råvara används på nytt.

Sveaskog
Per Matses - VD, Sveaskog

We need to improve our dialogue around the multifunction of forests and their potential to mitigate climate change. The Haga Initiative is a great platform to develop this dialogue.